Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Cymbals = Κύμβαλα, Πιατίνια


Εκτενέστερη περιγραφή
Είδος κρουστού μουσικού οργάνου,

Cymbal = Πιατίνι


Cutoff Frequency = Αποκοπή Συχνότητας


Εκτενέστερη περιγραφή
Μια από τις βασικότερες λειτουργίες των συνθετητών. Θεωρείται το σημείο (cutoff point) μετά από το οποίο αποκόπτεται μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων (μέχρι τη χαμηλότερη απόκριση των 3db). Με ένα φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων, το σήμα, μετά το σημείο απόκοπής, αραιώνει σταδιακά προς τις υψηλές συχνότητες. Το αντίθετο συμβαίνει με ένα φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων.,

Cutaway = Kόψιμο σκάφους (κιθάρας)


Current amplifier = Ενισχυτής ρεύματος


Εκτενέστερη περιγραφή
Ενισχυτής που αυξάνει την τιμή του ρεύματος ενός σήματος,

Cue = Σύστημα δρομολόγησης του σήματος στους μουσικούς
Έννοια 2 = Νύξη, Σύνθημα,

Crystal microphones = Mικρόφωνα κρυστάλλων


Εκτενέστερη περιγραφή
Μικρόφωνο του οποίου ο μετατροπέας είναι κρύσταλλος φυσικός ή συμμετρικός πιεζοηλεκτρικός. Ηχητικά κύματα προσπίπτουν στην επιφάνειά του και μεταβάλλουν τις διαστάσεις του, αναγκάζοντάς τον να παρουσιάζει στα άκρα του τάση ανάλογη της έντασης του ήχου.,

Crystal Microphone = Μικρόφωνο Κρυστάλλων


Crosstalk Noise = Θόρυβος Συνακρόασης


Εκτενέστερη περιγραφή
  Θόρυβος: Είναι τα πρόσθετα ανεπιθύμητα σήματα που παρεμβάλουν με το επιθυμητό σήμακάπου μεταξύ της μετάδοσης και της λήψης.• Ο θόρυβος είναι ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση τωνεπικοινωνιακών συστημάτων.• Ο θόρυβος μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες:􀂾 Θερμικός Θόρυβος (Thermal noise)􀂾 Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation noise)􀂾 Συνακρόαση (Crosstalk)􀂾 Κρουστικός θόρυβος (Impulse noise)Θόρυβος Συνακρόασης (Crosstalk Noise) Είναι μια ανεπιθύμητη επαγωγή μεταξύ γειτονικών καναλιών,

Crosstalk = Στιχομυθία


Εκτενέστερη περιγραφή
Η στιχομυθία αναφέρεται στην παρεμβολή και επίδραση ενός σήματος ή κυκλώματος σε ένα άλλο δημιουργώντας ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα,

Crossover = Διαχωριστής συχνοτήτων


Εκτενέστερη περιγραφή
1. Σε κυκλωματικό διάγραμμα, σημείο διασταύρωσης αγωγών χωρίς να ενώνονται. 2. Σε χαρακτηριστική καμπύλη, σημείο στο οποίο το γράφημα τέμνει άξονα ή περνά από το σημείο λειτουργίας,

Cross-cut = Kόψιμο κάθετο στα νερά του ξύλου


Critical Distance = Κρίσιμη απόσταση


Εκτενέστερη περιγραφή
Στην ακουστική φυσική είναι η απαιτούμενη απόσταση μικροφώνου στην οποία η έκταση ηχητικής πίεσης(sound pressure level) του άμεσου ήχου από την ηχητική πηγή ισοδυναμεί με αυτή του ανακλώμενου ήχου.,

Crescendo = Βαθμιαία αύξηση του όγκου από μαλακό σε δυνατό.


Crash chords = Η συγχορδία που παίζεται χτυπώντας ο κιθαρίστας με την παλάμη του ή την πένα του πολύ άγρια τις χορδές


Crackle = Tραχύς διακεκομένος ήχος
Έννοια 2 = Kροτάλισμα,

Εκτενέστερη περιγραφή
Ο συγκεκριμένος θόρυβος παράγεται από την επαφή της βελόνας του πικάπ πάνω στα αυλάκια που υπάρχουν στην επιφάνεια του βινυλίου και ορίζεται σαν 'θόρυβος επιφάνειας βινυλίου',

Couple = Κουπλέ
Έννοια 2 = Ζευγάρι, κάνα δύο (a couple of),

Cork = n (tree, material) φελλός
Έννοια 2 = n (of a bottle) πώμα, τάπα, Έννοια 3 = v (a bottle, wine) βουλώνω,ταπώνω, πωματίζω, κλείνω,

Convolution = Συνέλιξη


Εκτενέστερη περιγραφή
Η συνέλιξη (convolution) είναι μια μαθηματική διαδικασία, ένα ολοκλήρωμα, η οποία μας επιτρέπει να συνδέουμε την κρουστική απόκριση ενός συστήματος LTI (γραμμικού, χρονικά αμετάβλητου) συνεχούς χρόνου με την απόκρισή του γιά οποιαδήποτε διέγερση. Ας αρχίσουμε θεωρώντας ότι μια διέγερση f(t) σε ένα γραμμικό, σύστημα συνεχούς χρόνου, προκαλεί την απόκριση g(t). Η διέγερση μπορεί να προσεγγιστεί με ένα άθροισμα παλμών pΔ(t) διάρκειας Δτ και πλάτους 1/Δτ.Κάθε παλμός pΔ(t-nΔτ) για να αποκτήσει πλάτος ίσο με την τιμή f(nΔτ) του σήματος πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί f(nΔτ)Δτ, αφού το αρχικό του πλάτος είναι 1/Δτ. Με τον τρόπο αυτό, η διέγερση προσεγγίζεται με το άθροισμα των παλμών f(t) = f(0)pΔ(t)Δτ+f(Δτ)pΔ(t-Δτ)Δτ+f(2Δτ)pΔ(t-2Δτ)Δτ+f(3Δτ)pΔ(t-3Δτ)Δτ+.....και μπορούμε να γράψουμε ότι: Αν ο παλμός pΔ(t) προκαλεί απόκριση hΔ(t), επειδή το σύστημα είναι χρονικά αμετάβλητο, ο κάθε παλμός pΔ(t-nΔτ) προκαλεί απόκριση hΔ(t-nΔτ). Επειδή το σύστημα είναι γραμμικό, η απόκρισή του σε διέγερση f(nΔτ)pΔ(t-nΔτ)Δτ θα είναι φυσικά f(nΔτ)hΔ(t-nΔτ)Δταφού η ποσότητα f(nΔτ)Δτ, το πλάτος του κάθε συγκεκριμένου παλμού, είναι γιά κάθε n σταθερή. Η συνολική προσεγγισμένη απόκριση, επειδή το κύκλωμα είναι γραμμικό, θα είναι το άθροισμα των αποκρίσεων που προκαλεί ο κάθε παλμός, δηλ. Στη συνέχεια θα φανταστούμε το Δτ να τείνει στο dτ, το οποίο τείνει στο μηδέν. Στην περίπτωση αυτή οι όροι f(nΔτ) γίνονται f(τ), οι παλμοί pΔ(t-nΔτ) γίνονται καθυστερημένες κρουστικές δ(t-τ) και οι αποκρίσεις τους γίνονται οι αντίστοιχες κρουστικές αποκρίσεις h(t-τ). Οταν επομένως το Δτ να τείνει στο dτ, έχουμε:Η παραπάνω εξίσωση, που ορίζει το συνελικτικό ολοκλήρωμα, είναι υψίστης σημασίας για την θεωρία των συστημάτων και κυκλωμάτων LTI συνεχούς χρόνου. Στην ουσία, εκφράζει την απόκριση ενός συστήματος με διέγερση f(t), συναρτήσει της κρουστικής απόκρισης h(t) του συστήματος. Γνωρίζοντας δηλαδή την κρουστική απόκριση h(t) του κυκλώματος, η απόκρισή του σε τυχούσα διέγερση f(t) υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση. Η σύνδεση της απόκρισης με την διέγερση μέσω της κρουστικής απόκρισης αποτελεί την καταξίωση της σημασίας της κρουστικής απόκρισης. Γενικά η συνέλιξη g(t) μιας συνάρτησης f(t) με μια άλλη h(t) συμβολίζεται και ορίζεται ως  ,

Convex = adj. (curiving outwards) κυρτός


Εκτενέστερη περιγραφή
Σύνθετη έννοια: Convex lens: κυρτός φακόςConvex mirror:κυρτό κάτοπτρο,

Controller = Eλεγκτής


Control Room = Δωμάτιο Eλέγχου


Contour = n. (outline of a shape, σχήματος)περίγραμμα
Έννοια 2 = n.(line on a map, χάρτη) καμπύλη, Έννοια 3 = (shape, form) σχήμα, μορφή,

Εκτενέστερη περιγραφή
Γραμμές που σχεδιάζονται κυρίως στα όργανα της οικογένειας του βιολιού ωστε να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική τους κυρτή επιφάνεια,

Continuous/Constant Wave (CW) = Συνεχές κύμα / σήμα.


Contact Microphones = Μικρόφωνα Eπαφής


Εκτενέστερη περιγραφή
Χειλόφωνο, λαρυγγόφωνο. Ενεργοποιείται με δονήσεις πάνω σε στέρεα επιφάνεια και όχι με μετακίνηση μορίων αέρος,

Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία


Consistency = πυκνότητα
Έννοια 2 = (uniformity) συνοχή, συνεκτικότητα, συνέπεια, Έννοια 3 = σκέψεις, ειρμός, Έννοια 4 = informal, καθομιλουμένη(food: chewiness) λαστιχένια υφή,

Εκτενέστερη περιγραφή
Χαρακτηριστικό της ξυλείας και κριτήριο για τη διαλογή της ,

Configuration = Διαμόρφωση, Σχηματισμός, Σύνθεση


Condenser Microphone = Πυκνωτικό Μικρόφωνο


Condenser mic = Πυκνωτικό μικρόφωνο


Concert music = Ορχηστρική μουσική
Έννοια 2 = Μουσική ερμηνευμένη από ορχήστρα χάλκινων ή πνευστών,

Εκτενέστερη περιγραφή
Music performed by an orchestra or Music performed by an wind or brass band,

Concavity = Κοιλότητα


Concave = Kοίλος


Εκτενέστερη περιγραφή
Concave mirror=κοίλο κάτοπτρο,

Compressor = Συμπιεστής, κύκλωμα περιορισμού


Εκτενέστερη περιγραφή
Κύκλωμα ή συσκευή που περιορίζει το πλάτος του σήματος εξόδου σε προκαθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του σήματος εισόδου,

Compressor = Συμπιεστής


Εκτενέστερη περιγραφή
Συμπίεζει και διαμορφώνει ήχους που χρειάζονται επεξεργασία για οποιονδήποτε σκοπό ώστε να βγαίνει έτσι όπως πρέπει και όπως θέλουμε.¨Κύκλωμα περιορισμού ή συσκευή που περιορίζει το πλάτος του σήματος εξόδου σε προκαθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του σήματος εισόδου,

Compression = Συμπίεση


Εκτενέστερη περιγραφή
Mείωση της έκτασης της δυναμικής περιοχής ενός σήματος, και ταυτόχρονα αύξηση του μεγέθους της ενίσχυσης (gain) κατά την παρουσία χαμηλών σημάτων (χαμηλής στάθμης) ή μείωσή της στην παρουσία δυνατών (ψηλής στάθμης).,

Coloring (the sound) = Διαμόρφωση χροιάς του ήχου


Εκτενέστερη περιγραφή
Σε ακουστικές εφαρμογές, ανακάτεμα ήχων σαν αποτέλεσμα μίξης συνιστωσών με διαφορετικές συχνότητες. Μερικές από αυτές γίνονται σκόπιμα.,

Coloration = Eίδος παραμόρφωσης (χρωματισμός)


Collegno (Ιταλικός όρος) = Στα έγχορδα κτύπημα των χορδών με το ξύλο του δοξαριού, στα κρουστά κτύπημα με το ξύλο και όχι την τσόχα της μπαγκέτας


College of music = Μουσικό πανεπιστήμιο


Εκτενέστερη περιγραφή
Place where music is studied,

Coil = Πηνίο


Codec = (Compressor-Decompressor) Συμπιεστής - Aποσυμπιεστής Δεδομένων Υπολογιστή (όπως ηχητικά αρχεία)
Έννοια 2 = (Coder-Decoder) Κωδικοποιητής-Αποκωδικοποιητής,

Εκτενέστερη περιγραφή
coder/decoder Tech. (κωδικόσελίδα). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν αναγνωρίζουν τα γράμματα που βλέπουμε στην οθόνη, τους αριθμούς, τα σημεία στίξης και τους υπόλοιπους χαρακτήρες με τη μορφή χαρακτήρων, αλλά με κωδικούς από 0001 έως 0255. Για παράδειγμα όταν πατάμε το γράμμα F αυτό αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σαν κωδικός 0069. Οι κωδικοσελίδες είναι αρχεία που περιέχουν τις αντιστοιχίες μεταξύ των κωδικών και των χαρακτήρων που πρέπει να εμφανιστούν στην οθόνη για κάθε κωδικό. Πατώντας το γράμμα F στο προηγούμενο παράδειγμα, ο υπολογιστής αναζητεί μέσω της κωδικοσελίδας τον χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον κωδικό 0069 και τον εμφανίζει στην οθόνη. Κάθε γράμμα, λέξη και φράση που βλέπουμε στην οθόνη ή πληκτρολογούμε, για τον υπολογιστή και τα προγράμματα είναι ένα σύνολο κωδικών. Όταν δεν είναι φορτωμένη η κατάλληλη κωδικοσελίδα σε κάποιο πρόγραμμα, όσοι χαρακτήρες βρίσκονται στην περιοχή κωδικών 0128-0255 δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη, αλλά βλέπουμε παράξενους χαρακτήρες. Σε αυτή την περιοχή βρίσκονται και τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου.,

Coda (Italian term) = Ένα συμπλήρωμα στο τέλος μιας σύνθεσης


Coda = Oυρά, επίλογος στο τέλος μιας σύνθεσης


Coaxial = Oμοαξονικόs


Εκτενέστερη περιγραφή
Coaxial cable=σπειρωτό καλώδιο που συνδέει την κεραία με την τηλεόραση ,

Close Μicrophone Placement = Kοντινή Tοποθέτηση Mικροφώνου


Close microphone placement = Κοντινή τοποθέτηση μικροφώνου


Clipping (Limiting) = Περιορισμός πλάτους, Ψαλιδισμός


Εκτενέστερη περιγραφή
Aύξηση της αρμονικής παραμόρφωσης απότομα όταν προσεγγιστεί η μέγιστη τάση ή ισχύς εξόδου σε ένα κύκλωμααπό http://homepages.pathfinder.gr/computer_music_T/Glossary.htmκαι clipping ψαλιδισμός, ψαλίδιση από http://cgi.di.uoa.gr/~speech_m/Lexiko/LEX.htm,

Classical music = Παραδοσιακή μουσική


Εκτενέστερη περιγραφή
Traditional genre of music,

Clarity = Καθαρότητα


Clarinet = Κλαρίνο ή Κλαρινέτο (καθ.ευθείαυλος)


Εκτενέστερη περιγραφή
Το κλαρινέτο ή κλαρίνο αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα μιας φιλαρμονικής ορχήστρας. Επίσης, θεωρείται πλέον παραδοσιακό όργανο σε βόρειες περιοχές της χώρας μας.,

Clamp = Σφιχτήρας
Έννοια 2 = Σφίγγω,

Circuit = Kύκλωμα


Εκτενέστερη περιγραφή
Ένας ή περισσότεροι αγωγοί διαμέσου των οποίων μπορεί να ρέει ηλεκτρικό ρεύμα,

Church music = Εκκλησιαστική μουσική


Εκτενέστερη περιγραφή
Music played in a church,

Chorus = Εφφέ που δημιουργεί την αίσθηση της χορωδίας σε ένα σήμα


Chorus = Επεξεργασία σήματος που δημιουργεί μια ηλεκτρονική προσομοίωση μιας χορωδίας από το συνδυασμό ενός σήματος με ένα αντίγραφο της ίδιας καθυστερήσης


Εκτενέστερη περιγραφή
Συχνά, η καθυστέρηση του χρόνου και το επίπεδο του αντιγράφου συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με τα συμφέροντα τους προστίθεται "πραγματικότητα".Αυτό το μέρος της διαδικασίας που είναι γνωστό ως flanging, που χρησιμοποιείται συχνά ως αποτέλεσμα το ίδιο.,

Choral music = Χορωδιακή μουσική


Εκτενέστερη περιγραφή
Music performed by a choir,

Chisel /sίζελ/ = Σκαρπέλο,σμίλη,καλέμι
Έννοια 2 = Chisell-σμιλεύω,

Chippings = ροκανίδια


Chin rest = Η απόληξη της από πίσω πλευράς του pegbox στο κοχλία του βιολιού


Channel Strip = Ενισχυτής δέκτη TV που λειτουργεί για ένα σταθερό κανάλι


Chamfer = Λοξότμηση, Πλαγιοτομή


Εκτενέστερη περιγραφή
Η τομή μιας ορθογώνιας ακμής δύο εδρών π.χ. ενός κύβου, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα επιφάνεια σε αμβλεία γωνία ως προς τις άλλες δύο. Χαρακτηριστική ξυλογλυπτική εφαρμογή που αποδίδετε με λίμα ή ράσπα για να "σπάσουν" οι γωνίες στα μουσικά όργανα και τα ξυλογλυπτα ώστε να αποδοθεί φυσικότητα και σκιάσεις πάνω στο αντικείμενο,

Chamber music = Μουσική δωματίου


Εκτενέστερη περιγραφή
Classical music for a small group,

Cello = Tσέλο


Cedar (wood) = Kέδρος (ξύλο)


Cedar = Kέδρος


Εκτενέστερη περιγραφή
Παράγει πιο «μαλακό», κάπως ζεστότερο τόνο από το έλατο. Τα καπάκια από κέδρο προτιμούνται απο πολλούς fingerstylists,

Catgut = χορδή ζωικής προέλευσης


Carve = Σμιλεύω,χαράσσω, σκαλίζω(σε ξύλο, μάρμαρο)
Έννοια 2 = Κόβω, τεμαχίζω,

Εκτενέστερη περιγραφή
2. Carve a chicken=Τεμαχίζω ένα κοτόπουλοCarve up a country =Διαμελίζω μία χώρα,

Cardioid (mic) = Kαρδιοειδές (μικρόφωνο)


Capacitor = Πυκνωτής


Cantata = Θρησκευτικό ή κοσμικό πολυμερές έργο με λυρικό ύφος, σε αντίθεση με το δραματικό ορατόριο


Caliper = Παχύμετρο


Calibration = Kαλιμπράρισμα


Εκτενέστερη περιγραφή
Με το καλιμπράρισμα δίνουμε gain (προενίσχυση) έτσι ώστε τα Volt της εξόδου να είναι ίσα με τα Volt της εισόδου.,

Cable Αdaptor = Προσαρμογέας Καλωδίων


Εκτενέστερη περιγραφή
Σύνδεσμος, τροφοδότης που με διαφορετικής μορφής ή μεγέθους άκρα, ενώνει βύσματα, ακροδέκτες ή υποδοχές με άλλες.,

Cable = Καλώδιο


Cabinet = Kαμπίνα ηχείου
Έννοια 2 = Ντουλάπι, ερμάριο, Έννοια 3 = Υπουργικό συμβούλιο,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 76, Είσαστε στην σελίδα 1, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 100

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
Consonance = Συνήχηση, μουσική αρμονία [05 / 09 / 2016]
Concert music = Ορχηστρική μουσική [11 / 06 / 2014]
Έννοια 2 = Μουσική ερμηνευμένη από ορχήστρα χάλκινων ή πνευστών,
College of music = Μουσικό πανεπιστήμιο [11 / 06 / 2014]
Classical music = Παραδοσιακή μουσική [11 / 06 / 2014]
Church music = Εκκλησιαστική μουσική [11 / 06 / 2014]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια