Υπάρχουν συνολικά
867
ορισμοί
Αποτελεσματα αναζήτησης
Digital Medium = Ψηφιακό Μέσο


Digital = Ψηφιακός


Diffusοr = Διαχυτής


Diffusion-Diffuse = Διάχυση


Diffuse = Διαχέω (v)
Έννοια 2 = Διάχυση (n).,

Εκτενέστερη περιγραφή
1.Διάχυση. Η δημιουργία ή η αιτία της διάχησης2. Η Ενέργεια που διαχέεται,

Diffraction = Περίθλαση,


Εκτενέστερη περιγραφή
Ακανόνιστη ανάκλαση ή περίθλαση του ήχου σε διάφορα αντικείμενα και προς διάφορες κατευθύνσεις.,

Differential Pulse Code Modulation (D.P.C.M.) = Διαφορική Παλμοκωδική Διαμόρφωση


Εκτενέστερη περιγραφή
Διαφορική ή προβλεπτική κωδικοποίηση Η διαφορική κωδικοποίηση αποτελεί μία από τις μεθόδους κωδικοποίησης . Η βασική αρχή της είναι η εξής:  Μόνο η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική τιμή ενός δείγματος και στην προβλεπόμενη τιμή του κωδικοποιείται.Αυτή η διαφορά ονομάζεται διαφορά πρόβλεψης ή παράγοντας λάθους. Από αυτήν προκύπτει και η εναλλακτική ονομασία αυτής της τεχνικής που είναι προβλεπτική κωδικοποίηση. Η τεχνική αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των τιμών των δειγμάτων.Η διαφορική κωδικοποίηση είναι κατάλληλη για σήματα, οι διαδοχικές τιμές των οποίων αναμένεται να διαφέρουν, αλλά όχι πολύ. Κατά συνέπεια, η διαφορική κωδικοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπίεση κινούμενης εικόνας (όπου μόνο οι διαφορές μεταξύ των διαδοχικών πλαισίων μπορούν να αποστέλλονται) ή ήχου.Διακρίνουμε τρεις μορφές διαφορικής κωδικοποίησης: απλή διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση (differential pulse code modulation-DPCM), δέλτα διαμόρφωση (delta modulation) και προσαρμοστική διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση (adaptive pulse code modulation-ADPCM). Απλή διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωσηΗ διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση είναι η πιο απλή από τις τρεις μορφές διαφορικής κωδικοποίησης. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τιμών των δειγμάτων είναι σταθερός σε όλη τη διάρκεια της κωδικοποίησης. Η προβλεπόμενη τιμή κάθε δείγματος είναι απλά η τιμή του προηγούμενου δείγματος. Δηλαδή για τη χρονική στιγμή t θα κωδικοποιηθεί η διαφορά των δειγμάτων δt-δt-1 όπου ως προβλεπόμενη τιμή έχει χρησιμοποιηθεί η τιμή του δείγματος δt-1 τη χρονική στιγμή t-1.,

Differential amplifier = Διαφορικός ενισχυτής


Εκτενέστερη περιγραφή
Ο διαφορικός ενισχυτής χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τηνδιαφορά τάσης δύο σημείων απορρίπτοντας ταυτόχρονα το κοινό σήμα. Έχει ευρείαεφαρμογή σε όργανα μέτρησης και γι' αυτό η εναλλακτική του ονομασία είναιενισχυτής οργάνων μέτρησης (InstrumentationAmplifier),

Dialnorm = Σταθεροποίηση έντασης του ήχου διαλόγων από πρόγραμμα σε πρόγραμμα


Εκτενέστερη περιγραφή
Dialog normalisation:Η ένδειξη dialnorm μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτικά και άλλα υλικά για να διασφαλίσουν ότι η ένταση του ήχου θα παραμείνει περίπου σταθερή από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Έχει υποτεθεί ότι η ένταση των διαλόγων είναι ο κύριος παράγοντας που ελέγχει την ακουστική ένταση που χρησιμοποιείται στην σπίτια των ανθρώπων, και δεν θέλουν συνεχώς να την αλλάζουν, καθώς αλλάζουν τα προγράμματα (πχ από διαφημιστικό σε ειδήσεις). Η ένταση του dialnorm είναι ο μέσος όρος της έντασης των διαλόγων καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος, σε σύγκριση με την μέγιστη ένταση η οποία θα ήταν πιθανή, μετρήσιμη χρησιμοποιώντας ένα Α τύπου LEQ. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ο μέσος όρος των διαλόγων κατά την διάρκεια του προγράμματος ήταν 70 dBA, και τα SPL που αντιστοιχούν στην μέγιστη πιθανή ένταση ήταν 100 dBA, η Dialnorm επιλογή θα ήταν -30 dB,

Design = Σχέδιο
Έννοια 2 = Σχεδιάζω,Ταξινόμηση: αύξουσα | φθίνουσα
Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10 | 50 | 100
Σύνολο αποτελεσμάτων: 50, Είσαστε στην σελίδα 4, Αποτελέσματα ανά σελίδα: 10

Προσθήκη εγγραφής | Λίστα εγγραφών | Αναζήτηση

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Νεότερες λέξεις
DVD Authoring = Δημιουργία DVD [11 / 03 / 2012]
Dithering = Διαδικασία αφαίρεσης θορύβου [11 / 03 / 2012]
DirectX = Είναι ένας οδηγός (driver) σχεδιασμένος από την Microsoft για τα Windows μόνο για PC με σκοπό τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων [11 / 03 / 2012]
DEMO - Demonstration = Δείγμα [11 / 03 / 2012]
DB - Desibel = Μονάδα μέτρησης. [11 / 03 / 2012]
Προσθήκη εγγραφής
Ονομασία εγγραφής


Έννοια